Samenvatting van de fossiele soorten
We hebben in beknopte vorm fossielen onderzocht van al de hoofdgroepen van levende voorwerpen - ongewervelde dieren, planten en gewervelde dieren. (De oorsprong van de mens zal in een apart boekje behandeld worden.) We hebben gewezen op bekende hiaten tussen de groepen die we als fossielen vinden. We hebben ook gekeken naar mogelijke verbindingsschakels in de evolutie, zoals de Archaeopteryx en de paardenreeks. De geleerden geven toe dat er reële hiaten en sterke verschillen zijn.
'Welnu, we zijn nu ongeveer 120 jaar na Darwin en, . . ironie, we hebben zelfs minder voorbeelden van evolutionaire overgang dan in Darwins tijd. Hiermee bedoel ik dat een aantal klassieke gevallen van Darwiaanse verandering in het fossielenbe
In 1859 schreef Darwin dat het ontbreken van fossiele tussenvormen misschien het ernstigste bezwaar tegen de evolutietheorie" was. Hij dacht dat de "ontbrekende schakels'' gevonden zouden worden. Wetenschapsmensen hebben nu gedurende 120 jaar miljoenen tonnen fossielen onderzocht. Welbekende paleontologen als David Raup en David Kitts zeggen dat de hiaten er nog zijn.
“Ondanks de schitterende belofte dat de paleontologie een middel zou verschaffen om de evolutie te "zien", heeft het d'e evolutionisten een paar zware moeilijkheden voorgelegd, de meest beruchte hiervan is de aanwezigheid van ,hiaten" in het fossielenverslag. Evoiutie verlangt tussenvormen tussen de soorten en de paleontologie kan ze niet verschaffen".13)
Er zijn niet veel geleerden die het idee van evolutie opgeven, maar sommigen veranderen de theorie in belangrijke mate. In 1952 zei Richard B. Goldschmidt dat een reptiel eens een ei legde en dat de eerste vogel uit dat reptielenei kroop.
Hij noemde deze plotselinge nieuwe vormen “hoopgevende monsters" (door toeval verkeerd ontwikkelde dieren). Velen lachten Goldschmidt om dat gezegde uit. Maar tegenwoordig suggereren sommige paleontologen, voorgegaan door S.J. Gould en Niles Eldredge “de terugkeer van dehoopgevende gedrochten".
Gould en Eldredge beweren dat fossielen, net zoals levende vormen, slechts licht variëren om het gemiddelde of “evenwicht" van iedere soort. Maar zeggen zij, de verschijning van een “hoopgevend monster" kan dit evenwicht verstoren of verbreken. Volgens dit nieuwe begrip van "onderbroken evenwicht" verwacht men geen tussenvormen bij de fossielen. De nieuwe vormen verschenen plotseling, in grote stappen. Andere wetenschapsmensen wijzen er echter op dat nooit hoopgevende monsters zijn waargenomen; bovendien konden ze vermoedelijk nooit een partnervinden.
Onderbroken evenwicht (puntsgewijs): het idee dat de evolutie verloopt in grote stappen via kleine populaties, een nieuw idee dat door enkele evolutionisten gebruikt wordt om het ontbreken van fossiele tussenvormen te verklaren.

Figuur 2.43 Navolgers van het idee van onderbroken evenwicht zijn het met de creationisten eens dat fossielen slechts beperkte variatie binnen gescheiden soorte vertonen. Zij proberen deze waarnemingen te verklaren door een nieuw evolutiemodel aan te bieden. Hoe zien zij het? Vergelijk het scheppinsstandpunt
Het idee van onderbroken even wicht van Gould en Eldredge is gebaseerd op fossielen die niet gevonden zijn. Zij geloven dat een gegeven soort van leven inderdaad geleidelijk evolueerde, maar zij beweren dat de veranderingen in grote stappen verliepen en geen fossiel bewijsmateriaal achterlieten.Zij geven toe dat de fossielenrij er een is met geregeld voorkomende hiaten.
Zij proberen het evolutionistische denken zo te veranderen dat deze waargenomen hiaten erin passen. Deze hiaten in de fossielenrij worden echter voorspeld door de creationisten. De creationisten verwachten als fossielen naast de uitgestorven soorten slechts variaties van de bestaande soorten te vinden, gescheiden in duidelijke groepen zoals we heden ten dage hebben.
Wat zegt het fossiele bewijsmateriaal? Wel, de fossielen kunnen niet spreken. Wij zullen zelf het bewijsmateriaal nauwkeurig moeten onderzoeken en de feiten afwegen. Het gaat niet om hier of daar een fossiel, het is de totale hoeveelheid bewijsmateriaal. Welk model pas het best bij de gegevens?


Wat denk je? Wilt je al de gegevens onderzoeken en vergelijken?

1.Wat zijn "hoopgevende monsters"? Hoe passen ze in het idee van "onderbroken evenwicht"?
2.Waarom poneren sommige evolutionisten het idee van "hoopgevende monsters" en "onderbroken evenwicht" inplaats van de oudere opvattingen over de evolutie? Hoe reageren andere evolutionisten en creationisten hierop?
3.Sommige evolutionisten beweren dat, zelfs als geen tussenschakels gevonden worden, de geologische kolom op zichzelf evolutie vertoont. Zee-organismen zitten onderin en landplanten verder naar boven. Tussen de gewervelde dieren komen de vissen het laagst in de kolom voor, daarna amfibieën en reptielen en tenslotte zoogdieren en vogels. Hoe interpreteren creationisten deze volgorde?
4. In het volgende hoofdstuk wordt al het fossiele bewijsmateriaal opnieuw in ogenschouw genomen, eerst zoals een evolutionist, daarna zoals een creationist het ziet. Welk bewijsmateriaal denkt u dat de evolutionist het zwaarst treft? ... en welk de creationist?