Citaten uit vragen die door bezoekers van de site gesteld werden en de antwoorden die er op gegeven zijn..

Chaostheorie
Levert Ilya Prigogine, via de chaostheorie, geen bewijs voor 'auto-organisatie' zoals hij het noemt en wat als de tegenhanger beschouwd kan worden van de tweede hoofdwet van de thermodynamica?

Geloven dat de ordening van de levende natuur al opgesloten zou zijn in de atomen, die zich vervolgens autonoom zouden ordenen lijkt mij een verschuiven van het probleem, want de vraag wordt dan: Hoe kwam die informatie in de atomen?

Creationistisch argumenteren
Er zullen wel meer raadsels in mij opkomen. Creationisch argumenteren gaat niet zomaar... je moet aan alles denken... maar ik ben bang dat mijn paar raadseltjes als een tipje zijn van de dreigende ijsberg die op ieder moment weer kan botsen naarmate men er verder over nadenkt. Zelf blijft mijn voorkeur bij de scheppings interpretatie en geloof ik toch in de Bijbel maar helaas zal ik dus slap blijven staan op argumenten en moet ik me toch maar weer begeven op dogma, hoe dwaas dat ook van mezelf mag lijken.

Blijven geloven in wat de Bijbel zegt, is zinvoller dan creationistisch argumenteren! Besef dat de Bijbel geïnspireerd is vanuit de onzichtbare wereld. Wat er in staat over de oorsprong en toekomst van de mens is geopenbaarde kennis. God is Geest. Het belangrijkste levensteken van die Geest is Jezus Christus. In Hem heeft God Zich het duidelijkst geopenbaard. Op de site staat een poging dit te verduidelijken.

Creationistisch model?
Waarom koppel je dat kritische denken dan alleen aan de evolutietheorie en niet aan de creatietheorie? Kent het creationistische model geen problemen?

Het uitgangspunt van de site is: noch schepping, noch evolutie zijn natuurwetenschappelijk te bewijzen. Want een natuurwetenschappelijke bewijsvoering vereist experimenten die in het heden te herhalen zijn.  De evolutietheorie is dus geen natuurwetenschappelijke theorie evenmin als een eventuele “creatietheorie”. Het lijkt me goed als leerlingen op de middelbare school kritisch leren nadenken waarom een theorie opgesteld wordt. Het zou onderwijskundig heel goed zijn als de leerlingen zowel het evolutiemodel als het creatiemodel zouden leren bekritiseren, zodat ze een zelfstandige keuze kunnen maken en niet eenzijdig en kritiekloos voorgelicht werden.
Het creatiemodel vergt (evenals het evolutiemodel) geloof. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk over: “Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare”(Hebr.11:3).


Empirische wetenschap?
Zou het niet verstandig zijn een stap terug te nemen en de discussie eerst op een hoger niveau te voeren? In feite aanvaard jij niet de uitgangspunten van de empirische wetenschappen, waarin geen plaats is voor niet waarneembare factoren, of zie ik dat verkeerd? Wat is er mis met het uitgangspunt dat de wetenschap onderzoek doet naar het hoe en de theologie (of filosofie) naar het waarom? Is het niet zo dat de evolutietheorie alleen in strijd is met een bepaald onderdeel van het christelijk geloof, namelijk een letterlijke interpretatie van Genesis? Je stelt het christelijk geloof in feite gelijk aan je eigen versie ervan, maar is het niet zo dat veel christenen hun geloof wel kunnen verenigen met het geloof in de evolutietheorie?

De uitgangspunten van de empirische wetenschappen: (experimenten herhaalbaar in het heden), worden volledig aanvaard op deze site. Daarom acht ik de evolutietheorie geen empirische wetenschap want de evolutie is niet herhaalbaar in het heden. Juist de evolutiebiologen kunnen hun theorie niet baseren op herhaalbare experimenten.
Je opmerking: 'acceptatie van de evolutietheorie is te verenigen met christelijk geloof', klopte vroeger wel bij mij, omdat ik niet verder nadacht.
Mijn veronderstelling was, dat de evolutiebiologen even harde feiten hadden als een chemicus heeft bij de synthese van nieuwe verbindingen. De vraag hoe dat gerijmd moest worden met mijn geloof in de Bijbel, legde ik als onoplosbaar naast me neer. Tot een lezing van een bioloog me duidelijk maakte dat er verschil in biologisch werk is. Er zijn biologische experimenten die herhaalbaar zijn (ook in de toekomst) en praktisch bruikbare resultaten opleveren en er is een evolutietheorie die zich bezig houdt met wat er in het verleden gebeurde. Evolutie in het verleden  is niet empirisch te bewijzen en een theorie daarover hoort daarom thuis bij de historische of filosofische wetenschappen.
    
Ethiek en evolutie
Heeft de ethiek wel een plaats in de discussie over wetenschappelijke theorieën? Wat ik bedoel: waarom wordt de herkomst van normen en waarden in deze discussie als argument gebruikt?

Een belangrijk kenmerk van de mens is mijns inziens het morele besef van goed en kwaad.
Onze westerse (joods-christelijke-humanistische) cultuur heeft als referentiepunt de tien geboden. De evolutietheorie heeft als uitgangspunt 'struggle for life' of anders gezegd: het 'recht van de sterkste'.
Hoe zou men vanuit het evolutieprincipe bijvoorbeeld verkrachting en moord moeten beoordelen?  Door verkrachting en moord is volgens die theorie juist het menselijke ras voortgekomen.
Bij het onderwijs in de evolutietheorie wordt die vraag naar de consequentie van de theorie op het morele besef, ten onrechte niet gesteld.

Fysisch model versus Genesis1 ?
Er is coherentie in het fysisch model van het heelal: het actuele proces van stervorming wordt geëxtrapoleerd naar tijden van heel erg lang geleden, om zo de ouderdom van sterren te verklaren, en als klap op de vuurpijl is er een achtergrondstraling die deze extrapolatie verifieert. Ik ben niet wetenschappelijk gedwongen om dit te geloven, want het valt niet te bewijzen. Wat mij in het model wel aantrekt, is de samenhang die de metingen krijgen. Er is een fysisch proces denkbaar, die het huidige heelal kan beschrijven. Dat vind ik mooi. (Ik moet zeggen dat het evolutiemodel van het leven in de biologie op mij lang niet zo mooi overkomt, en ik dat eerder ondenkbaar acht.) In een afweging van Genesis hfst 1 en een fysisch model heeft de laatste in elk geval de onderlinge samenhang als pre.

De waarnemingen lijken nu te wijzen op een bolvormig "iets?" dat met een Big Bang explodeerde. Het zal me niets verbazen als men bij verdere waarnemingen tot de conclusie komt dat er daarvoor eerst een "niets" was dat implodeerde. Alles wijst immers op een ordening die in wiskundige formuleringen te beschrijven is. Mijn vraag is: waar komt die ordening vandaan? Is die toevallig?
Juist die onderlinge samenhang wijst volgens mij op een ontwerp (en niet op een toevallig ontstaan iets) en dat zegt Genesis ook.
Wie houdt dat alles in stand?

Genesis?
Waarom richt je je pijlen alleen op de evolutietheorie en niet op alle takken en vormen van wetenschap die in strijd zijn met Genesis (astronomie, geologie, antropologie, archeologie, fysische geografie, e.d., dus alle takken van wetenschap die werken met tijdschalen ouder dan 6000 jaar)?

Op de scholen wordt de evolutietheorie als verplichte leerstof gebracht bij het vak biologie. De site heeft daarom globaal als doelstellingen:
a. Docenten en onderwijsbeleidsmakers tot nadenken brengen wat betreft de basis en de consequenties van de evolutietheorie in het onderwijs.
b. De leerlingen van christelijke ouders wapenen tegen de eenzijdige lessen in de evolutieleer.
Wat betreft de vakken astronomie, geologie, anthropologie, archeologie, fysische geografie enz., deze vakken komen nauwelijks aan bod in het voortgezet onderwijs en de evolutie van de mens komt daarin niet zo expliciet ter sprake. Wat betreft theorieën over het verleden kunnen deze vakken tot de historische of filosofische wetenschappen gerekend worden.

Gevallen engelen?
We doen alsof we gevallen engelen zijn, speciaal uitgekozen door God, maar welke diersoort behalve wij kan zoveel moorden, plunderen en kapot maken? Ik ben er toch van overtuigd dat we opgeklommen apen zijn die het iets té hoog in hun bol gekregen hebben.

Dat de mensheid zich als “beesten”gedragen wijst er volgens mij juist op dat de Bijbel gelijk heeft, die zegt dat de mens “in zonde gevallen is”. Dat wil zeggen: een andere geest toegelaten heeft, waardoor het contact met Gods Geest verbroken is, met als gevolg dat de mens in moreel opzicht gedegenereerd is.

Polystrate fossielen
Uit mijn eigen wetenschappelijke ervaring, weet ik dat er zelden een theorie is die alles dekt. Het gebeurt mij regelmatig dat ik, bijvoorbeeld, na een bepaalde behandeling, 8x effect A meet en 1x, onder volstrekt gelijke omstandigheden, effect B. Toch zal ik dan geneigd zijn te concluderen dat deze behandeling overwegend leidt tot effect A. Wat u op uw website doet, is melden dat er zowel waarnemingen zijn die in overeenstemming gebracht kunnen worden met de evolutietheorie als waarnemingen waarbij dat problematisch is. Zo'n melding is volstrekt zinloos als u er niet bij vermeld hoe vaak die verschillende waarnemingen relatief voorkomen.
Ik geef als voorbeeld uw stukje over polystrate fossielen. U laat een foto zien van een fossiele boomstam die door meerdere aardlagen heen stekt. Dit is lastig te verklaren als je ervan uitgaat dat er een enorm tijdsverschil zit tussen de vorming van alle individuele lagen. Als het nu zo zou zijn, dat we voornamelijk polystrate fossielen vinden, dan zouden we de conventionele geologie wel weg kunnen gooien, als dit echter het enige polystrate fossiel is, ligt het meer voor de hand te veronderstellen dat er bij dit fossiel iets bijzonders aan de hand is (aardbeving? bijzonder zachte ondergrond? ijverige mieren?).

Verondersteld kan worden dat u natuurwetneschappelijk bezig bent, dus: herhaalbare experimenten in het heden uitvoert, die tot nieuwe experimenten leiden. Dat is iets anders dan wat de paleontologie doet. Uit de versteende vondsten trekt men conclusies hoe het in het verleden verlopen is. Zelfs al zou men die verstening in het heden herhalen, dan kan men hooguit concluderen dat het in het verleden zo gegaan zou kunnen hebben. Overigens zijn er niet enkele polystrate bomen gevonden maar ook hele polystrate bossen.
Tijdens het creationistische congres in de VS (aug.2003), waar 300 deelnemers aan deel namen, werd een model van steenkoolvorming uit drijvende bossen gepresenteerd en een model gegeven voor de fossiele plantenresten.


Zinvolle schepping?
Wat doen de ogen bij een vleermuis? De ogen kunnen amper nog gebruikt worden. Wijst dat niet eerder op rest afval van een vroegere soort dat nog ogen gebruikte in plaats van een schepper die met alles een functie en bedoeling heeft? Zo zullen er nog wel velen voorbeelden zijn.

Wat is het nut om ogen bij een vleermuis met evolutie te verklaren? Het lijkt me zinvoller om na te gaan welke functie ze nu zouden kunnen hebben. Als men eerder onderzoek gedaan had naar de wijze waarop vleermuizen in het donker hun prooi kunnen vinden, dan had men mogelijk eerder radar ontdekt.

Citaten 2
Geloof en Wetenschap
HOME
zie biologie
zie waarden en normen