De kern van het verschil in visie op schepping en evolutie.
De wortel van de controverse tussen evolutie of schepping ligt in het wel of niet accepteren dat er een Absolute Autoriteit is, aan wie wij verantwoording moeten afleggen.
- Als wij er zijn omdat een Schepper ons geformeerd heeft, zijn wij verantwoording schuldig aan Hem.
- Als wij het product van toevallige processen zijn, kunnen we als mensen zelf bepalen wat we goed of kwaad vinden.
Bij discussies over de oorsprong van de mens is het goed zich te realiseren dat het in feite gaat om een worsteling tussen ideologieën. De ideologie die men aanhangt bepaalt de wijze waarop de mens naar zijn oorsprong kijkt

De juiste benadering
Het standpunt van degenen die de evolutietheorie geloven is dominant aanwezig in Nederland, mede doordat de overheid deze leerstof verplicht gesteld heeft in de bovenbouw.
Wil men als minderheid zijn standpunt verdedigen dan zijn drie zaken van groot belang:
1.    het doel in het oog houden;
2.    geloof en wetenschap onderscheiden;
3.    de doelgroepen onderscheiden

1. Doel.
Uiteindelijk gaat het er om dat de mensen de Weg de Waarheid en het Leven vinden. Daarom moeten we ons zorgvuldig hoeden voor schijnwaarheden en niet leugen met leugen gaan bestrijden. Als we op veronderstellingen (die men gelooft) antwoorden met andere veronderstellingen (die wij geloven) moeten we dat dus duidelijk aangeven.

2. Geloof en wetenschap onderscheiden.
- Wat de oorsprong van de mens betreft, gaat het om geloof: geloof in de schepping of geloof in evolutie.
- De diverse wetenschappelijke disciplines hebben hun eigen werkwijze en weerlegging van de argumenten dient op de gepaste wijze te verlopen.

In het verleden is te dikwijls getracht geloof te bewijzen met zogenaamde wetenschap, zonder onderscheid te maken tussen de diverse wetenschappen.
Natuurwetenschap houdt zich bezig met wetmatigheden in de natuur, die in het heden herhaalbaar op te sporen zijn. Deze goddelijke wetmatigheden wijzen volgens christenen op de trouw en almacht van een scheppende God. Christelijk geloof houdt zich bezig met dezelfde trouw, almacht en zekerheid, namelijk: veilig te zijn in Gods hand.

De oorsprong van de mens is een eenmalige gebeurtenis in het verleden en kan dus niet natuurwetenschappelijk bewezen worden. De modellen die daarvoor opgesteld worden zijn weergaven van het geloof dat men betreffende deze oorsprong heeft.
Uiteraard kan men tegenover het evolutiemodel een bijbels catastrofemodel stellen, maar men moet niet in dezelfde fout vallen van de evolutiebiologen die hun model als natuurwetenschappelijk bewezen presenteren.
De discussie die gevoerd wordt is dikwijls te vergelijken met personen die spreken over de kleur van een wit voorwerp, maar daarbij niet beseffen dat ze een gekleurde bril op hebben.
3.Doelgroepen onderscheiden
Enerzijds zijn er de docenten en onderwijsbeleidsmakers en anderzijds leerlingen (en hun ouders).
Docenten en onderwijsbeleidsmakers, die meestal niet christen zijn, zouden tot nadenken gebracht moeten worden wat betreft de basis en de consequenties van het evolutionaire bolwerk in het onderwijs. Bijbel en Onderwijs geeft voor dat doel een brochure uit, waarin een beroep gedaan wordt op het logisch en exact denken.( www.bijbelenonderwijs.nl  ) De leerlingen van christelijke ouders dienen gewapend worden tegen het geloof in evolutie. Dat kan door hen een alternatief bijbels catastrofemodel te bieden en door de argumenten te weerleggen die aangevoerd worden tegen de Bijbel. ( www.oude-wereld.nl )
Zoals bij alles wat men in de opvoeding wil overdragen is het belangrijkste dat men zelf leeft vanuit het geloof dat men belijdt.
Suggestie voor een paar boeken voor leerlingen (en hun ouders):
Ham; De Leugen distributie Novapress ISBN 9063960042
Monty White; Hoe oud is de aarde distributie Novapress 9063960034

De Bijbelse waarschuwing
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. (Rom.1:18-22)

Daar wij dan weten, hoe zeer de Here God te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen.
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande: in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. (2 Cor.5:11, 20)

zie ook Bewustzijn en rede in de discussie creatie-evolutie