Achtergrond informatie bij de brochure
Evolutie of schepping; wat geloof jij ?  ISBN 9789063270216
Wanneer B wel weet wat een kanarie is krijgt hij gelijke gedachten als A, dan krijgen de woorden van A betekenis voor B. De woorden van A zijn dan informatie voor B.
Gegevens worden pas informatie als de gegevens een betekenis hebben voor de ontvanger.
Informatie en informatiedrager

Veronderstel dat een leraar een kanarie op een bord tekent. Alle kinderen begrijpen nu wat een kanarie is. De tekening is informatie en de inhoud van de informatie is begrijpelijk.
Het bord en het krijt zijn materie en de tekening brengt informatie over.
1. Waar komen onze gedachten vandaan?  voor tekst brochure klik hier

Gegevens en informatie

A praat over een kanarie. Als B niet weet wat een kanarie is hebben de woorden van A geen betekenis voor hem.
Dan veegt de leraar het bord schoon en tekent een haan op het bord.
Hij gebruikt hetzelfde bord en krijt om informatie over een haan te geven.
Door het schoonvegen en opnieuw beschrijven is het bord en het krijt niet veranderd. (een stukje van het krijt is alleen fijn verdeeld krijt geworden.) Maar er is wel twee keer verschillende informatie doorgegeven.
Het bord en het krijt zijn de informatiedragers, ze hebben gewicht (massa), ze zijn materie.
De informatiedrager is stoffelijk, de informatie zelf over kanarie en haan is niet-materieel, dus geestelijk.

Dezelfde redenering zouden wij ook kunnen toepassen bij het opslagmedium van een computer en de informatie die een mens er in typt.

Oorsprong van gedachten

Gedachten ontstaan door informatie. Omdat informatie in essentie een niet-materiële grootheid is, kan zij niet van een materiële grootheid afstammen. Daaruit kan men concluderen, dat de bron van nature niet materieel, dus geestelijk, moet zijn.
Als de huidige bron van gedachten niet-materieel is, komt men doorredenerend tot de conclusie dat de oorsprong van de allereerste gedachte ook niet-materieel dus geestelijk moet zijn geweest.
2. Wie is God?   voor tekst brochure klik hier

Informatie is een niet-materiële grootheid

Onze werkelijkheid, waarin wij leven, laat zich in twee fundamenteel te onderscheiden gebieden indelen, namelijk in de materiële en niet-materiële wereld. De materie beschikt over massa, en dit is in een zwaartekrachtsveld weegbaar. In tegenstelling daarmee zijn alle niet-materiële grootheden (bijvoorbeeld informatie, bewustzijn, intelligentie, wil) massaloos. Wel is het zo dat voor opslag en doorgifte van informatie materie en energie nodig zijn.

Een materiële grootheid kan geen geestelijke grootheid voortbrengen
Een appelboom geeft appels, een perenboom peren en een distel distelzaden. Vrouwen brengen mensenkinderen ter wereld. Materiële dingen brengen materie voort.
We constateren dat een materiële grootheid nooit iets niet-materieels doet ontstaan.

Informatie kan uitsluitend door een intelligente bron ontstaan
In tegenstelling tot een mechanische bron beschikt een intelligente bron over bewustzijn. Hij is uitgerust met een eigen wil, is creatief, denkt zelfstandig en werkt doelgericht.
De oorsprong van informatie is geestelijk. Logischerwijs doorredenerend moet de allereerste oorsprong van informatie dus ook geestelijk zijn.

God is Geest
In de Bijbel lezen we:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat en zonder dit is niets ont-staan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Joh.1:1-4)
En we kunnen ook lezen:
God is Geest, (Joh.3:24)

Wat is geloof?
Men kan geloof niet zien, alleen de uitwerking. Slechts uit het gedrag of de woorden van een mens kan men concluderen welk geloof deze persoon aanhangt; wat de drijfveer in zijn of haar leven is. Geloof is wat dat betreft te vergelijken met de zwaartekracht. Wat de kracht eigenlijk is, die voorwerpen naar de aarde trekt, weet men niet. Men kent alleen de uitwerking.
In de Bijbel lezen we:
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' (Joh.3:6-9)3. Soorten wetenschap   voor tekst brochure klik hier

Technische wetenschappen
Een kenmerk van techniek is dat het gebaseerd is op natuurwetten. We kunnen er op vertrouwen dat stenen nu en morgen en in de toekomst door de zwaartekracht aangetrokken zullen worden. Daarom kan een bouwvakker veilig een muur metselen en hoeft hij niet bang te zijn dat de stenen plotseling om zijn oren gaan vliegen.
Feit en interpretatie
Heel andere wetenschappen zijn die waarbij feiten geïnterpreteerd worden in een model.
Afhankelijk van het model wat men in gedachten heeft zal men het feit interpreteren.
Interpoleren en extrapoleren
Veronderstel dat om 11.00 u. een bepaalde auto gezien is in Utrecht en deze auto wordt om 11.30 u. gezien in Arnhem, dan kan men uitrekenen hoe laat deze auto in Veenendaal geweest zal zijn. Dit uitrekenen binnen de meetpunten heet interpoleren. Deze geïnterpoleerde tijd kan betrouwbaar zijn als tenminste uitgegaan kan worden van de volgende voorwaarden: a) de auto steeds even hard gereden heeft, b) de auto steeds over de snelweg gereden heeft. De voorwaarden a) en b) heten de randvoorwaarden.
Veel minder zekerheid heeft men als men wil uitrekenen waar de auto de auto om 10.30 was. Men kan proberen uit te rekenen hoeveel kilometers de auto gereden heeft tussen 10.30 en 11.00 u. Maar dan moet men aannemen dat de auto steeds even hard gereden heeft. En dan weet men nog niet uit welke richting de auto kwam toen deze in Utrecht gesignaleerd werd. Kwam de auto vanuit richting Den Haag of richting Amsterdam of nog een andere richting? Wanneer men een uitspraak doet buiten de meetpunten, (in dit voorbeeld Utrecht en Arnhem) spreekt men van extrapoleren.
Extrapoleren doet men bij uitspraken over het verleden, bijvoorbeeld bij radiometrische dateringen.

4. Wat gaat vanzelf? voor tekst brochure klik hier

Hoofdwetten van de thermodynamica (letterlijk: warmtestromen)
Dagelijks kan men ervaren dat er twee “natuurwetten” zijn wat betreft de energie.
1. De wet van behoud van energie.
2. De neiging van een samenhangend geheel om naar het laagste energie-niveau te gaan.
Water stroomt vanzelf naar beneden. Om water uit de zee omhoog te krijgen naar een bron op een berg is energie van de zon nodig. Het rivierwater stroomt naar beneden, daarbij komt die energie weer vrij.
Binnen in een koelkast is het koud, doordat de warmte afgevoerd wordt naar buiten. De motor die de warmte wegpompt heeft energie nodig van het elektriciteitsnet.

Energie mysterie.
Voor opbouw van moleculen en cellen is energie nodig, bruikbare energie.
De energie van de zonnestraling wordt opgeslagen in energierijke moleculen en voedsel.
Bij dit proces, fotosynthese, zijn vele moleculaire complexen betrokken die elektronen en protonen uitwisselen; bijv. het complexe molecuul P680
Voor het ontstaan van deze ingewikkelde moleculaire systemen is niet alleen energie nodig maar ook informatie.
In ons lichaam komt de opgeslagen energie weer vrij door een stapsgewijze afbraak van de moleculen die de plant heeft opgebouwd.
Van bijvoorbeeld vetmoleculen worden stapsgewijs stukjes afgebroken die op hun beurt in de citroenzuurcyclus afgebroken worden tot kooldioxide. De energie komt vrij in bruikbare pakketjes, een soort opgeladen batterijtjes.
Voor de citroenzuurcyclus zijn niet alleen een tiental enzymen nodig (ingewikkelde eiwitmoleculen), maar ze moeten ook in een nauwkeurige volgorde geplaatst zijn om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Het informatie mysterie

Voor de vorming van eiwitten is bruikbare energie nodig. Om uit zonne-energie bruikbare energie te vormen is o.a. het complexe eiwit P680 nodig.
Om eiwitten met specifieke enzymactiviteit te vormen is een cel nodig met een complex enzymsysteem.
Levende organismen blijken op moleculair niveau te bestaan uit een zeer complex samenhangend geheel. Wanneer men de losse onderdelen samenvoegt blijkt het systeem niet alleen onwerkzaam, maar breken sommige moleculen elkaar ook nog af.  Waar kwam de informatie vandaan voor een dergelijk complex systeem?
6.Conclusie  voor tekst brochure klik hier
De complexe bouw van het materiële lichaam van de mens wijst op een ingewikkeld ontwerp waar veel informatie voor nodig is.
Evenals de informatie moet de informatiebron niet materieel, geestelijk zijn.
De Bijbel zegt:
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem (Gen.1:27)
…toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.(Gen.2:7)

De mens bestaat uit een materieel stoffelijk deel en een niet-materieel geestelijk.
Met het stoffelijke lichaam heeft de mens contact met de stoffelijke omgeving.
Met het geestelijke aspect staat de mens in verbinding met de geestelijke wereld.
Kennis over die geestelijke wereld kan alleen vanuit die onzichtbare werkelijkheid bekend gemaakt worden, geopenbaard worden.
Als de mens geestelijk niet verbonden is met zijn Schepper kan hij niet de geestelijke bron in de schepping zien.
Herstel van het contact  met God (de geestelijke wedergeboorte) ontstaat door geloof in Jezus Christus.
5. Een paar feiten
Onder 3 werd al gewezen op het verschil tussen feiten en interpretaties. We verwarren gemakkelijk feiten en interpretaties van feiten. Die verwarring treedt nog subtieler op doordat interpretaties worden geordend in een model.
Wat wij waarnemen is dikwijls zo complex, dat we het slechts kunnen bevatten door middel van een model.

Modellen afbeeldingen van de werkelijkheid
Het model is niet de werkelijkheid. Men stelt het model op met een bepaald doel.
Als eenvoudig voorbeeld kan de landkaart dienen. De landkaart is een afbeelding van het land. De landkaart van Nederland zou men als een model van de werkelijkheid ´Nederland´ kunnen beschouwen. De afbeelding wordt zo gemaakt, dat men er nuttig gebruik van kan maken. Dat houdt in dat er bij het samenstellen van een landkaart keuzes gemaakt moeten worden. Een kaart die de ligging van gasleidingen weergeeft, zal er totaal anders uit zien dan één waarop de waterwegen staan.

Natuurwetenschappelijke modellen
Iets dergelijks doet men in de natuurwetenschap. Daar tracht men een ingewikkeld natuurverschijnsel, bijvoorbeeld licht, te beschrijven in een model. Het model is niet de werkelijkheid, maar tracht bepaalde aspecten van het licht te verklaren. Die aspecten waarin men niet geïnteresseerd is, laat men buiten beschouwing. In een ander model voor hetzelfde licht kunnen weer andere aspecten verklaard worden.
- De voorstelling van licht als een golf is een model ter verklaring van buigingsverschijnselen die men ziet in bijvoorbeeld de kleuren van de regenboog.
- Licht kan ook voorgesteld worden als deeltjes, (fotonen) met een bepaalde hoeveelheid energie.

Het model wordt opgesteld met een doel
Modellen worden opgesteld vanuit een bepaalde visie en met een bepaald doel. Daarbij worden bewust of onbewust bepaalde facetten buiten beschouwing gelaten. Het uitgangspunt bepaald het model. Zo is het ook bij de modellen die men hanteert met betrekking tot de oorsprong van de mens. Grofweg kan men deze indelen in evolutiemodellen en scheppingmodellen. Gebruik van een model sluit automatisch sommige vraagstellingen buiten. Kunnen atheïsten zich bijvoorbeeld bezig houden met de vraag “was er een schepping?”. Het antwoord moet zijn: “nee”. Zodra zij het zelfs maar als een vraag beschouwen, zijn ze niet langer atheïsten, want een schepping houdt in dat er een Schepper is.

Welk model past het best bij de feiten
In het voortgezet onderwijs is kennis van evolutie verplichte leerstof. Daardoor wordt bij de leerlingen de indruk gewekt dat het evolutiemodel de enige verklaring is die wetenschappelijk verantwoord is. Dat is om meerdere redenen te betreuren.
1. Omdat bij leerlingen onnodige twijfel gezaaid wordt over de betrouwbaarheid van de Bijbel.
2. Omdat de leerlingen geen inzicht gegeven wordt in het juiste gebruik van modellen. Er wordt een kans gemist om hen logisch te leren denken en objectief feiten te interpreteren in een model. Het gevaar bestaat daardoor dat hun denkwereld gevangen wordt in een gesloten systeem van drogredenen. Ze leren soms iets dat in tegenspraak is met wat ze door objectief waarnemen zelf kunnen vaststellen.
Wanneer leerlingen niet alleen kennis krijgen van een evolutiemodel, maar daarnaast ook van een catastrofemodel, bereikt men niet alleen dat ze de stof beter onthouden, maar leren ze tevens zelfstandig denken.

Natuurwetenschappelijk bewijs
Natuurwetenschappelijk bewijs berust op experimenten die herhaald kunnen worden in het heden onafhankelijk van de persoon.