Les over Evolutie en Schepping voor groep 7

Inhoud
1. Wat is waar?
2. Het verschil tussen een feit en een gedachte
3. Wat gebeurde er in het verleden?
4. Waar komt het leven vandaan?
5. Hoe oud?
6. Dinosauriërs
7. Wat kies jij?
In het begin
1. Wat is waar?

1. Vaak zie je plaatjes van apen die steeds meer op mensen gaan lijken.
Veel mensen denken dat we afstammen van de apen. Zij denken dat heel lang geleden apen steeds meer recht op gingen lopen en steeds slimmer werden. Ze leerden praten en denken en na heel lange tijd waren het mensen zoals wij.
Die ontwikkeling wordt evolutie genoemd.
Dat moeten meesters en juffrouwen leren.
Daarom heet het evolutieleer.
Volgens de evolutieleer is het eerste leven heel eenvoudig en klein begonnen.
Eerst zou er toevallig één klein celletje ontstaan zijn. Dat celletje zou zich geleidelijk ontwikkeld hebben tot een microscopisch klein diertje. Uit dat diertje zouden vissen ontstaan zijn. Uit die vissen weer een soort ratten enzovoort.
Heel geleidelijk zouden zo al die levende wezens ontstaan zijn.
Die evolutie zou vele miljoenen jaren geduurd hebben en wij mensen zouden ontstaan zijn uit een aapachtig dier.
Zo staat het in veel boeken.    
Maar is het echt zo gegaan?
Geen mens heeft die evolutie zien gebeuren. In de boeken staat hoe men er over denkt.
Je kunt kiezen of je dat wil vertrouwen (= geloven) of niet.
2. Het verschil tussen een feit, en een gedachte

Weet jij het verschil tussen een feit en een gedachte?

Hieronder zie je vier zinnen waarin iets gezegd wordt. Wat is het: een feit of een gedachte? Streep door wat het niet is.
* Je oma zegt, 'wat ben jij gegroeid zeg. Je bent vast al 1.50 meter.  feit  / gedachte

* Je komt bij de schoolarts, en moet tegen de meetlat gaan staan.
    De arts zegt: Je bent 1.45 meter.                                           feit  / gedachte


* Je ziet een auto in de sloot liggen.
'Eigen schuld', zeg je. 'Moet die man maar niet te hard rijden'   feit  / gedachte

* Melding via telefoon: “Auto in sloot! De chauffeur raakte van de weg af, doordat hij een plotseling overstekende hond probeerde te ontwijken”. feit  /  gedachte

Wat denk je, zou de chauffeur van de auto er blij mee zijn als de politie en de verzekering jouw woorden, (dat hij te hard heeft gereden) als een feit zouden zien? Waarom wel/niet?
Kun je nog meer voorbeelden geven van feiten en gedachten?
3. Wat gebeurde er in het verleden ?

Mensen hebben vroeger iets opgeschreven. Daardoor weten we nu iets van hen. Dat is geschiedenis of historie. Van de tijd daarvoor kunnen we iets weten doordat er overblijfselen in de grond gevonden worden. Bijvoorbeeld resten van botten of kiezen. Daaruit probeert men conclusies te trekken. Bijvoorbeeld of het een aap een aapmens of een mens geweest is.
Men maakt een reconstructie. (= een compleet beeld gevormd uit onvolledig materiaal).

Men vindt bijvoorbeeld een stuk van een schedel.

En maakt daaruit de reconstructie van een aapmensen-paar
Het volgende plaatje probeert reconstructie op een grappige manier duidelijk te maken:
Vraag:       Wat is in dit figuur een feit en wat is een gedachte ?
4. Waar komt het leven vandaan?

Kan leven vanzelf ontstaan?        
Vroeger dacht men van wel.
In de Middeleeuwen (500-1500) dacht men bijvoorbeeld dat ongedierte en vliegen ontstonden uit afval. Misschien heb je dat zelf ook weleens gedacht toen je opeens allemaal vliegjes bij de fruitschaal zag en een rotte appel ontdekte.
In 1668 deed een geleerde, die Francesco Redie heette, een proef:
Hij nam drie flessen, en deed in iedere fles een stuk vlees.
* de eerste fles liet hij open. Binnen korte tijd gingen er vliegen op het vlees zitten;    
* de tweede fles dekte hij af met een doek. De vliegen konden niet bij het vlees, maar gingen wel op de doek zitten omdat de vleeslucht er doorheen kwam;
* de derde fles sloot hij af met papier. Op deze fles kwamen de vliegen niet af.
Na verloop van tijd kropen er maden in het vlees van fles één, en op de doek van fles twee. Bij de derde fles kwamen helemaal geen maden voor. Iedereen moest het toegeven: de maden kwamen niet uit het vlees, of uit de doek op de fles, maar uit de eitjes die de vliegen op het vlees en op de doek gelegd hadden.
Francesco Redie trok de conclusie: leven ontstaat uit leven.

Vraag:  is dat een feit of een gedachte?
De mensen wisten in de middeleeuwen nog niets van bacteriën. Die kleine ziekmakers werden pas ontdekt toen de microscoop uitgevonden was door Leeuwenhoek (1632-1723).
Maar zelfs toen die bacteriën ontdekt waren wilden de mensen niet geloven dat ziekte door levende bacteriën veroorzaakt werd en dat men de bacteriën dood kon maken door ze te verhitten. Men dacht dat bacteriën vanzelf ontstonden


De wetenschapper Louis Pasteur (1822-1895) deed daarom een proef met bouillon. Hij toonde aan dat gekookte bouillon in een afgesloten fles goed bleef en dat bouillon in een open fles ging bederven doordat er bacteriën in groeiden.

Ook uit deze proef blijkt:
Leven, (hoe klein ook), ontstaat niet vanzelf, maar uit leven.
Vragen:     
- Kun je voorbeelden bedenken die aantonen dat leven ontstaat uit leven.    
- Pasteur ontdekte: 'In gekookt en afgesloten voedsel ontstaat geen leven'.
Weet je een toepssing van dit feit?
5. Hoe oud?

"Hoe oud ben jij?". Die vraag heb je vast wel eens moeten beantwoorden. Het antwoord op die vraag kan belangrijk zijn. Probeer eens te bedenken waarom het antwoord in de volgende situaties belangrijk is:
Bij de dokter: ………………………………….
Bij opgave voor school…………………..…….
In een winkel: ………………………………….
Bij een sportclub: …………………………….
Bij het reizen met het openbaar vervoer: …….

Als je moet bewijzen of je echt zo oud bent als je zegt, dan kun je naar het gemeentehuis gaan en vragen om een uittreksel uit de 'Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens'. Zo kun je bewijzen hoe oud je bent.
Hoe oud is de aarde?
Je begrijpt vast wel dat de Burgerlijke Stand hier geen antwoord op kan geven.

Geleerden die van evolutie uitgaan, zeggen dat de aarde wel vijf miljard jaar oud is. Ze denken dat het misschien wel drie miljard jaar geduurd heeft voordat de eerste mens er was.

Geleerden die van de schepping uitgaan, noemen een veel jongere leeftijd van de aarde. Hoogstens 10.000 j aar. Zij komen aan deze leeftijd door bijvoorbeeld gebruik te maken van de geslachtsregisters die in de Bijbel staan.

Vraag: Welk standpunt is gebaseerd op een gedachte en welk standpunt op een feit?

6. Dinosauriërs

Wanneer hebben ze geleefd? De wetenschappers die van evolutie uitgaan, beweren dat deze dieren nooit samen met de mensen geleefd hebben. Volgens hen zouden ze zelfs ruim 60 miljoen jaar voor het ontstaan van de eerste mensen, uitgestorven zijn.

In Job 40 wordt een reusachtige dier beschreven.
Het dier had een staart als een ceder en beenderen als koperen buizen. Omdat de vertalers niet wisten wat voor een dier het was, vertaalden ze het Hebreeuwse woord 'Behémoth' niet. Later maakten ze er 'nijlpaard' van. Kenners van dinosauriërs herkennen in Job 40 een brontosaurus.

Vragen
- Welk dier past het beste bij de beschrijving van een staart als een ceder: het nijlpaard of de brontosaurus?
- Waren de dinosaurussen uitgestorven voordat er mensen waren?

7. Wat kies jij?

Bij het begin was geen mens aanwezig.
Geen mens heeft de schepping of de evolutie gezien.
We moeten geloven wat een ander er over gezegd of geschreven heeft.
Ieder mens moet voor zichzelf kiezen.

1. We kunnen er voor kiezen te geloven wat men over evolutie geschreven heeft.
    Dan zijn we hier dus toevallig.
    We weten niet wat het doel van ons leven is.
    En we weten niet waar we naar toe gaan.

2. We kunnen er voor kiezen te geloven wat er in de Bijbel staat.
In de Bijbel lees je over het ontstaan van de wereld en het leven, het volgende:
-  De wereld en het leven is door God geschapen.
De eerste regel van de Bijbel is: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde". Daarna lezen we hoe God aan het werk ging om van de aarde iets heel moois te maken;
-  Ieder plant  en diersoort is uniek, apart geschapen.
Het was meteen helemaal klaar en goed. Zo lezen wij bijvoorbeeld in vers 25 van Genesis 1: "En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was".
- We lezen ook dat God het leven op zo'n manier gemaakt heeft, dat het zich kan vermenigvuldigen. Denk maar eens aan: de zaadjes van een uitgebloeide zonnebloem; kikkerdril in de sloot; de baby in de wieg.
- De mens is als laatste geschapen, en is met geen enkel dier te vergelijken.
God schiep de mens zó, dat ze voor de hele schepping konden zorgen. In vers 26 lezen we: 'En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld..., opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens..."

God heeft in de Bijbel de schepping duidelijk gemaakt: aan de mens ge-openbaard.
Wij mogen geloven dat wat er in de Bijbel staat waar is.  
God heeft ieder van ons bijzonder gemaakt en houdt van ons. Hij wil dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. De Here Jezus naar de aarde gekomen om ons dat te laten zien. Als we in Hem geloven worden we blij van binnen.

Wat wil jij geloven?


                   
Adam
Seth
Enos
Kenan
Mahalaleël
Jered
Henoch
Methuselah
Lamech
Noach
Sem
Arpachsad
Selah
Heber
Peleg
Regu
Serug
Nahor
Terah
Abram

Jezus Christus
Geboortejaar
--
130
235
325
395
460
622
687
874
1056
1558
1658
1693
1723
1757
1787
1819
1849
1878
1948

4115
2. In de Bijbel staat: “In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt.” De Bijbel vertelt ons dat God in zes dagen de hele schepping heeft gemaakt.
God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt. De mens lijkt een beetje op God. God is Geest en een mens heeft ook een 'geest'. Een mens kan denken en een mens heeft een geweten. Een mens weet wat goed en kwaad is.
Er was geen mens bij aanwezig toen God alles maakte. We mogen vertrouwen dat de Geest van God het aan de mens duidelijk gemaakt heeft en het in de Bijbel heeft laten opschrijven.
Geloven (=vertrouwen) wat er in de Bijbel staat over de schepping door God en Jezus Christus maakt ons blij van binnen.
HOME
printvriendelijke versie