Ontstaan van karakter, ons ego…..mysteries  
Wereldwijd nemen kennis en technische mogelijkheden toe. Door de kennis van de biochemie van het menselijk lichaam en de werking van het brein, lijken de mogelijkheden voor de mens haast onbegrensd. Er kunnen op mensen lijkende robots gemaakt worden die passende antwoorden kunnen geven op vragen die hen gesteld worden. Kennis kan gebruikt worden om mensen te misleiden zonder dat ze het beseffen, zodat ze op deze wijze niet vrij meer zijn.
Dat roept vragen op: wat is vrijheid, wat is waarheid, hoe ontstaan die vragen….

Het mysterie begint al bij de informatieopslag in het DNA van een man en een vrouw. Eenvoudig gezegd wordt bij het samenkomen van een zaadcel en een eicel de basenparen ontrolt en opnieuw gemengd samengesteld. Op deze wijze start ieder mens met informatie die eeuwenlang overgebracht is uit het voorgeslacht in één cel. De zygote heeft alle genetische informatie om uit te kunnen groeien tot een baby.
Dan begint de vorming van totaal verschillende cellen op de juiste plaats in de embryo. De cellen op de plaats van hersenen worden neuronen genoemd die met elkaar in verbinding staan door synapsen. Het aantal koppelingen groeit razendsnel en in die synapsen wordt informatie opgeslagen. De groei van die synapsen kan tientallen jaren doorgaan als de informatiestroom door studie en ervaring doorgaat.
De eeuwenoude filosofieën: wat een mens is, kan nu natuurwetenschappelijk uitgebreid worden naar het mysterie van het ontstaan van ons karakter en ons ego.
In figuur 1 is de relatie tussen de stoffelijke opbouw van ons lichaam en de ontwikkeling van ons ego schematisch weergegeven.
Figuur 1 Schematische weergave van het ontstaan van ons brein en de herkomst van gedachten. De blik van het denkende 'ik' in de frontlobby van de hersenen is gericht op het 'rad der geboorte'; van achteren kunnen  onbewuste, onverwachte gedachten het hoofd binnen.


Het is indrukwekkend dat informatie over ons 'ik' al voor onze geboorte opgeslagen is in de nucleotidenvolgorde van het DNA ('ontrolt' ca 5cm lang, diameter ca 1 miljoenste mm); en dat opslag over geluiden en emoties zelfs al optreedt in de baarmoeder. Dat mysterie wordt nog groter als we gaan nadenken over de hedendaagse  mogelijkheden om hersenen te beïnvloeden door wat we zien, horen en voelen. Gevoelens ontstaan door de werking van 'eenvoudige' moleculen op synapsen in onze hersenen. Dat geeft een verklaring voor de verslavende werking van talloze middelen op ons gevoel en daardoor ons handelen.

Maar dan komt het grootste mysterie: wie ben 'IK'?  Een ik die kan denken en een 'wil' heeft.
Hoe kunnen moleculen, synapsen, hersenen nadenken? Waar komen gedachten vandaan?
Materie kan niet denken. Alles wat een pratende robot kan, moet er door een onafhankelijk denkend mens die iets 'wil' ingebracht worden.

Het antwoord vinden we in de 'Handleiding' van de Schepper van de mens, dat is de Bijbel.
Daarin wordt bekendgemaakt dat de mens niet alleen een stoffelijk lichaam heeft,
maar ook een onstoffelijk lichaam, de ziel (het ego).
En dat niet alleen, de menselijke ziel wordt gedreven door een geest buiten zijn ego.
Figuur 2 Schematische weergave van de complexe mens.
De in rood weergeven ziel doordringt, zoals bloed, het hele in blauw weergegeven lichaam.
De in zwart weergegeven geest, die in contact staat met de buitenwereld, doordringt de ziel.
Het Woord van God, de Bijbel brengt scheiding aan tussen de geest en de overleggingen in de ziel. (Hebreeën 4:12)

De Bijbel wijst ook de oorzaak aan van de botsingen van de 'vrije meningen', al het leed, oorlogen, angsten, verslavingen enz. Onze ziel wordt vanaf de geboorte 'gehackt' door een geest die tegen de Geest van de Schepper is.
Wij worden geboren onder invloed van de geest die satan (tegenstander) of duivel (door-elkaar-gooier) genoemd wordt; we worden in een geestelijke gevangenis geboren.
De 'vrijheid' die we koesteren en voor onszelf opeisen zijn in feite gedachten die door de satan in ons gebracht worden, met het doel dat we ons eigen ik volgen en ons niet afvragen waarvoor de Schepper ons geschapen heeft.

We worden echt vrij als onze ogen daarvoor opengaan en we kiezen voor de vrijheid die Jezus Christus biedt. Dat vergt een persoonlijke beslissing, een erkennen dat we niet leven tot eer van onze Schepper en dus schuldig zijn.
Jezus Christus heeft de schuld op zich genomen, met Zijn leven en bloed ons vrijgekocht uit de geestelijke slavernij van satan.
Figuur 3 Wij zijn van nature in een geestelijke gevangenis en leven niet naar Gods wil.                     We komen in vrijheid door dat te erkennen en belijden.
                Ons denken moet vernieuwd worden (Romeinen12:2).

Uit onszelf kunnen we ons niet beschermen tegen het beïnvloeden van onze gevoelens en ons brein. Maar als we onze toevlucht nemen tot de Geest van Jezus kunnen we weerstand bieden aan de prikkeling van ongewenste gevoelens van minderwaardigheid, depressie, angst, haat, agressie, enz ….
Het is een geestelijke strijd die men gaandeweg gaat leren waarbij de Heere Jezus ons wil helpen, Hij zegt:.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik  zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11:28)

Figuur 4    Hoe men vrij kan worden.
printvriendelijke tekst