Schepping of evolutie: kiezen tussen twee geloven
Hoe kunnen we onze jeugd helpen bij de juiste keuze?
(verschenen in B&O Magazine juni 2015)
In het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs worden  kinderen uit christelijke gezinnen geconfronteerd met overtuigde evolutionisten. Zelfs studenten in de theologie wordt geleerd dat er overtuigende aanwijzingen zijn voor evolutie en dat bij gebruik van het evolutiemodel als denkkader veel stukjes van veel puzzels in elkaar vallen.
Hoe openen we de ogen van onze jeugd voor de eenzijdige dominantie van de materialistische evolutieleer? Hoe kunnen we uitleggen aan onze jeugd dat de keuze tussen schepping of (macro)evolutie een keuze tussen twee geloven is?

1. Voorkomen van verwarring
Allereerst moet duidelijk zijn dat het verschil in denkwijze de zogenoemde “macro-evolutie” betreft. Het fokken van een grote verscheidenheid aan verschillende rassen bij koeien, paarden, honden, gewassen noemt men wel micro-evolutie. Daarover bestaat geen verschil van mening, want dat is in de dagelijkse praktijk te zien en te herhalen. (Zie <http://www.evolutie.biz/biologie.html>)
De verklaring hoe vanuit een oorspronkelijk eenvoudig organisme over een zeer lange tijdsperiode steeds ingewikkelder organismen ontstaan zijn, kan macro-evolutie genoemd worden. Daarover bestaat verschil van mening, omdat het in het verleden gebeurd zou zijn. Het probleem is dat men in het algemeen verwacht dat wetenschap per definitie een correct bewijs van de werkelijkheid in het verleden kan geven. Er kan echter slechts een model worden gecreëerd waar een groep wetenschappers vertrouwen in heeft dat het juist is. Er zijn ook wetenschappers die er van overtuigd zijn dat de Bijbel een andere verklaring geeft over hoe we hier op aarde gekomen zijn en daarbij een verklaring waarom we hier zijn.

2. Er zijn logische, filosofische bezwaren
De atheïstische universiteitshoogleraar filosofie Thomas Nagel komt in het boek 'Geest en Kosmos' tot de volgende conclusies:
'In het huidige klimaat van een dominant wetenschappelijk naturalisme*, dat krachtig gebaseerd is op speculatieve darwinistische verklaringen van praktisch alles, en tot de tanden gewapend tegen aanvallen vanuit religie, meen ik dat het nuttig is om over alternatieven na te denken'. En:
'Ik durf er iets onder te verwedden dat de huidige weldenkende consensus over een generatie of twee lachwekkend zal worden gevonden - hoewel die dan natuurlijk kan zijn vervangen door een nieuwe consensus die net zo ongefundeerd is. De menselijke wil om te geloven is onuitputtelijk'.
Interessante conclusies die aanknopingspunten geven voor een Bijbelse reactie. Wat is geloven en wat is de oorsprong van geloof?

3. Definitie van geloof
Geloof is een innerlijke overtuiging die omschreven kan worden als een zekerheid van dingen die men hoopt en een overtuiging van dingen die men niet ziet. (Hebr.11:1).
Elk mens handelt vanuit een innerlijke geloofsovertuiging, bewust of onbewust. Als men bijvoorbeeld niet gelooft wat er in de reisgids staat, zal men geen reis naar dat land boeken, en
medicijnen slikt men omdat men vertrouwt (=gelooft) dat het de uitwerking zal hebben die de arts zegt.
Zo is het ook met de dominante visie op evolutie. Men is bijvoorbeeld overtuigd van macro-evolutie, die niet te zien is. Wat theïstische evolutionisten zien als overtuigende aanwijzingen is een rangschikking van waarnemingen in een model dat evolutie moet verklaren. Waarnemingen die niet passen in het model worden buiten beschouwing gelaten.
Dit is een compleet andere werkwijze dan in de proefondervindelijke wetenschappen, bijvoorbeeld technische natuurkunde. Juist in de data punten die niet met een model te verklaren zijn heeft men grote interesse.
(voor verschil in bewijsvoering zie: <http://bijbelenonderwijs.nl/evolutie-nee/3023/>  of <http://www.evolutie.biz/slimme%20vragen.html> )

4. De mens een complex wezen
De visie op macro-evolutie is materialistisch. Gevoelens, gedachten, bewustzijn enz worden verklaard vanuit de stoffelijke materie. Zoals de titel van het boek van prof. Swaab  aangeeft: 'Wij zijn alleen maar ons brein.'
De mens heeft echter ook een niet-stoffelijke dimensie.  Dat is te verduidelijken aan de hand van de verschillende soorten gevoel die een mens kan hebben. (Fig. 1)
Fig. 1. De mens een complex wezen, met bijvoorbeeld verschillende soorten gevoel.

Voor de moderne jeugd kan begrijpelijk gemaakt worden dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam door middel van een karikatuur. (Fig. 2).
Fig 2. De mens, (schematisch weergegeven), bestaat uit ziel, geest en lichaam.

Deze menselijke drie-eenheid wordt ook vermeld in de Bijbel.
Geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. (1Thess.5:23)

5. Een keuze: geloven in doelgerichte schepping of geloven in macro-evolutie.
Hoe het leven in het verleden ontstond, kan men niet zien. Zekerheid daarover kan ook niet verkregen worden door proefondervindelijk bewijs. Want zelfs al zou men er in slagen van chemicaliën een levend wezen te produceren in het laboratorium, dan is dat nog geen bewijs dat het zo ooit ontstaan is.
Wat betreft de verklaring van de oorsprong van het leven staat elk mens voor de keuze:
- wil je geloven wat in de Bijbel staat over de geestelijke dimensie (geloof A), of
- wil je geloven wat de media en de schoolboeken beweren, het 'dominant wetenschappelijk naturalisme' (geloof B).
Fig.3 Twee geloven: A. de Bijbelse visie B. de materialistische visie.

Bij geloof A ziet men de mens als een complex geheel, bestaande uit een materieel lichaam en een onstoffelijke ziel en geest. De stoffelijke hersenen zijn te zien als drager van onstoffelijke gedachten.  Het mysterie van 'materie die leeft, en als mens bewustzijn heeft en kan redeneren', is te begrijpen door geloof in een Schepper die van buitenaf in onze ruimte een doelbewuste schepping tot stand heeft gebracht. Na de dood vergaat het stoffelijke lichaam in de aarde, maar blijft de ziel, het “ik” van de mens bestaan.

Bij geloof B is men overtuigd dat het leven toevallig is ontstaan uit eenvoudige chemische verbindingen. Het bewustzijn van de mens ontwikkelde zich via een geleidelijk evolutieproces. Ook het waardeoordeel evolueerde in een richting die het meest gunstig is voor de overleving van het wezen mens. De mens bestaat uit materie en na de dood blijft er alleen die materie over.

Logisch redenerend zou men verwachten dat de mens de meest eenvoudige verklaring zou kiezen. Dus A, want de keuze voor B druist in tegen ons logisch redeneervermogen.
(zie: 'Bewustzijn en rede'  in B&O Magazine jaarg.17 nr 5 dec.2014)
Maar 'In het huidige klimaat van een dominant wetenschappelijk naturalisme, dat krachtig gebaseerd is op speculatieve darwinistische verklaringen van praktisch alles, en tot de tanden gewapend tegen aanvallen vanuit religie' kiest men voor B.

6. De oorzaak van een keuze tegen de logica in
De drijfveer voor de keuze voor de evolutionistische verklaring ligt in de geestelijke dimensie die men niet wil en kan zien.
Vanuit die geestelijke dimensie worden onze gedachten gestuurd. Er is een geestelijke macht die de mens het zicht op geloof A wil belemmeren en onze ziel wil beheersen, zodat de mens zichzelf als geëvolueerd dier ziet dat autonoom kan handelen.
Pas als men 'van boven af' geboren is gaan de ogen daarvoor open.
De Bijbel wijst daarvoor de Weg, de Waarheid en het Leven.  (Fig.4)
Fig.4 Jezus Christus opent de weg tot de Schepper. (Joh.3:3)

Voor mij als exact denkend chemicus vind ik dat veel raadsels van de mysterieuze schepping en het gedrag van de complexe mensheid te begrijpen zijn vanuit mijn Bijbels geloof. (zie bv <http://www.evolutie.biz/mysterie2.html> en <http://www.evolutie.biz/Overtuiging-creatie.html>)
Dr. W.  Hoek

Stimulans tot het schrijven van dit artikel waren de boeken: “Arrogant” van Ronald Meester en “Geest en kosmos” van Nagel.  Met dank aan mijn kleinzoon (ir. technische natuurkunde) voor zijn kritische opmerkingen.

*) een filosofische stroming, die alles door natuurlijke verschijnselen verklaart en het bestaan van bovennatuurlijke verschijnselen ontkent.

printvriendelijke afdruk
zie Bewustzijn en rede