Breinbrekers voor slimmeriken
1 Verschil in fundament
Er zijn verschillende wetenschappen, die elk hun eigen terrein, hun eigen methodes en hun eigen doelstelling hebben.
  Wat is het fundament van een technische wetenschap?
  Wat is de basis van de psychologie?
  Waarop is de evolutieleer gebaseerd?
  Wat is economie voor soort wetenschap?
2. Extrapoleren

A. 11.00 auto gezien in Utrecht; 11.30 auto gezien in Arnhem
Kan men uit deze metingen concluderen dat de auto om 10.30 in de Haag was?
B. Radiometrische datering.
Kan men uit metingen in de 21e eeuw betrouwbare conclusies trekken over de activiteit in het verre verleden?
3. Het nut voor de samenleving.

Waar heeft de mensheid de meeste baat bij (vooral in ontwikkelingslanden): met technische wetenschap of met evolutieleer?
Soorten wetenschap
Er zijn verschillende wetenschappen, die elk hun eigen terrein, hun eigen methodes en hun eigen doelstelling hebben.
De soort wetenschap die het mogelijk maakt dat mensen op de maan kunnen komen, is totaal verschillend van bijvoorbeeld de soort wetenschap die probeert te weten te komen wat er vroeger gebeurde, of de soort wetenschap die tracht na te gaan waarom mensen die dingen doen of willen weten.

Dat er mensen naar de maan kunnen reizen, is mogelijk door benutting van wetmatigheden in de stoffelijke wereld, die opgespoord zijn door de natuurwetenschap.
Deze wetenschap kenmerkt zich door herhaalbare, tastbare waarnemingen in het heden. Uitgaande van een hypothese worden prognoses gemaakt en experimenten uitgevoerd om die veronderstelling te bevestigen. De uitslag van het experiment moet onafhankelijk van de experimentator zijn, wil het natuurwetenschappelijke bewijskracht hebben.
Langs deze weg van experimenteren zijn, en worden, wetmatigheden in de stoffelijke wereld opgespoord. Deze wetmatigheden worden natuurwetten genoemd. En op grond van deze, binnen de grens van de experimenten, onveranderlijk geldende wetten kan een astronaut met vertrouwen in een ruimtevaartuig stappen.

Dat is een heel ander soort wetenschap dan bijvoorbeeld de historische. Ook daar zijn strikte regels waaraan men moet voldoen, wil men betrouwbare uitspraken doen over bepaalde historische feiten. Maar als men de geschiedenisboeken uit verschillende landen vergelijkt, zal men kunnen concluderen dat er over een bepaalde historische figuur totaal verschillend geschreven wordt. Geschiedenis kan dus blijkbaar verschillend geschreven worden, afhankelijk van de plaats van de waarnemer en het doel wat de geschiedschrijver beoogt. Een voorbeeld is ook de Bijbelse geschiedenis. De schrijvers geven elk hun eigen weergave van wat gebeurd is, met een bepaald doel. Het doel van wat er in de Bijbel staat, is volgens de Auteur: tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de Hoop (Jezus Christus) zouden vasthouden.
Bijbelse geschiedenis is geschreven als heilsgeschiedenis.

Onderzoek naar 'waarom' mensen willen weten wat er in het verleden gebeurde en 'waarom' mensen ruimtereizen willen maken, horen weer tot een andere categorie wetenschappen; bijvoorbeeld de filosofie, de psychologe, de theologie of mogelijk een gedragswetenschap als de economische wetenschap.

Wetenschap en evolutionisme
Bij het evolutionisme gaat het om de vraag naar de oorsprong van de mens. Het antwoord op die vraag moet uiteraard gezocht worden in het verleden.
De natuurwetenschappen kunnen daarop dus geen antwoord geven, omdat die uitsluitend berusten op herhaalbare experimenten in het heden.
De wetenschappen die over het verre verleden gaan, hebben geen rechtstreekse schriftelijke getuigenissen van mensen die er bij aanwezig waren.
Men is dus aangewezen op interpretatie en samenvoeging van gegevens uit verschillende wetenschapsdisciplines. Daarbij dreigt het risico, dat de uitspraken uit een ander vakgebied overgenomen worden, zonder dat de daar geldende randvoorwaarden in acht genomen worden.

De datering van aardlagen gebeurt bijvoorbeeld door bepaling van de radioactiviteit van een aantal elementen. Radioactieve elementen zijn instabiel en daardoor vertoont de te meten radioactiviteit een exponentieel verval. Door extrapolatie naar het verleden kan men berekenen welke radioactiviteit er op een bepaald tijdstip in het verleden geweest zal zijn. Bij deze extrapolatie moeten echter randvoorwaarden in acht genomen worden, zoals: er mag in het verleden van buiten af geen radio actief materiaal bijgekomen of afgegaan zijn. De evolutionist past vervolgens de uit radioactiviteit berekende waarde in zijn hypothese, zonder de randvoorwaarden te vermelden.

Daardoor kunnen cirkelredeneringen ontstaan, zoals:
In de geologie worden aardlagen gedateerd aan de hand van zogenoemde gidsfossielen. In de biologie dateert men de ouderdom van de gidsfossielen juist aan de hand van de ouderdom van de aardlagen.

Wetenschappers zijn resoluut in uitspraken op hun eigen deskundigheidsgebied en voorzichtig met uitspraken op een ander terrein van de wetenschap, omdat ze weten daarin niet deskundig te zijn. Publicisten streven een ander doel na: bekendmaking van een idee. Zij hebben niet de wetenschappelijke voorzichtigheid die de deskundige heeft.
De grote populariteit van het evolutionisme is te danken aan publicisten die niet gehinderd door deskundigheid ongeoorloofde combinaties van gegevens uit verschillende vakgebieden toepassen.
Dr. W.Hoek, chemicus
printvriendelijk Vragen aan slimmeriken
Home