Vrijheid, waarheid ?
Wat is vrijheid, wat is waarheid ?
Op deze vragen komen veel verschillende antwoorden. Want de persoonlijke 'vrijheden' botsen met die van de medemens en 'waarheid' lijkt ook wel relatief te zijn.
Nadenken over deze vragen roept een diepere vraag op: hoe komen deze vragen in de mens op?

De oorsprong van vragen
De mens onderscheid zich van andere levende wezens door zichzelf vragen te stellen en daar over te communiceren. Over hoe dit onderscheid ontstaan is, bestaan twee tegengestelde visies. Een visie die uitsluitend gebaseerd is op het menselijk denken en een visie die er van uitgaat dat er van buiten het menselijk brein gedachten kunnen binnenkomen.
Figuur 1 De mening over vrijheid en waarheid hangt af van de visie van waaruit men ernaar kijkt: uitsluitend gebaseerd op menselijk denken of  vanuit denken plus gedachten van buiten de mens.
o Uitsluitend menselijke benadering
Een uitsluitend mensleijke benadering, bijvoorbeeld de evolutionistische die ook religieuze aanhangers kent, staat voor het raadsel hoe onstoffelijke vragen in stoffelijke materie kunnen ontstaan.
Figuur 2
Een uitsluitend menselijke benadering van de mens roept vragen op over het ontstaan van onstoffelijke gedachten uit stoffelijke materie.

o Bijbelse benadering
De Bijbel verklaart dat de mens een Schepper heeft die de mens doelbewust geschapen heeft, als een uniek wezen, verschillend van de overige levende wezens, om geestelijk contact met de Schepper en de medemens te hebben; en dat er een geestelijke tegenstander is, satan, die tegen de Schepper is en tegen de mens als Zijn schepsel.
De oorspronkelijke mens heeft een keuze gemaakt door deze geest toe te laten in zijn gedachten, met als gevolg dat zijn brein 'gehackt' werd.  Door deze keuze kwam de mens als het ware in een geestelijke gevangenis. Met als gevolg verdeeldheid, ruzie, strijd, rellen, oorlogen enz. Zoals alle eeuwen door geconstateerd kan worden. We worden geboren in een wereld die in de macht is van satan, de geestelijke overste van de wereld (Johannes 14:30, 16:11). Zo wordt deze tegenstander van God genoemd door Jezus Christus, Gods Zoon.
Figuur 3 In de Bijbel staat hoe we werkelijk vrij kunnen worden:
'als de Zoon van God u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn' (Johannes 8:36)

Echte waarheid en vrijheid
Door het geloof in de Heere Jezus worden we geestelijk opnieuw geboren. We worden 'hemelburgers'(Filippenzen 3:20) en zien wat in het aardse leven gebeurt als het ware vanuit een andere dimensie.
Figuur 4 Schematische weergave hoe een volgeling van Jezus Christus als hemelburger (Filippenzen 3:20) de diversiteit van 'waarheden' en 'vrijheden' van de diverse groepen individuen ziet.
Die Bijbelse visie krijgt men door te geloven in Jezus Christus die aan het kruis de satan overwon en door de opstanding uit de dood aangetoond heeft dat Hij Gods Zoon is.
Figuur 5 Schematisch weergegeven wat  ervaren wordt als we ingaan op wat Jezus zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij'.
(Johannes 14: 6)

printvriendelijke afdruk